Pamiątki Lotnicze
Wysokiej jakości pamiątki lotnicze
Kontakt: kontakt@pamiatkilotnicze.pl
TEL: 501 299 844

United Trade s.c.
ul.Warszawska 292 05-092 Łomianki
NIP: 527 21 76 796

REGULAMIN STRONY WWW.PAMIATKILOTNICZE.PL
§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki zakupu produktów marki Pamiątki Lotnicze,
której właścicielem jest firma United Trade s.c., posiadającą siedzibę na ul. Warszawska 292
05-092 Łomianki NIP: 527 21 76 796
2. Organizatorem kursów i szkoleń jest firma United Trade s.c., właściciel marki Pamiątki Lotnicze,
zwany dalej „Sprzedawcą”
3. Organizator oświadcza, że jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności
Gospodarczej i jest płatnikiem od towarów i usług.
4. Zakupów w sklepie mogą dokonywać osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych.
5. Osoba kupująca towar na stronie www.pamiatkilotnicze.pl zwana jest dalej „Kupującym”.
6. Wszystkie inne postanowienia nie zawarte w niniejszym dokumencie reguluje Kodeks Cywilny

§ 2 Prawa i obowiązki Sprzedawcy.
1. Organizator odpowiada za dostarczenie produktów, oferowanych na stronie
www.pamiatkilotnicze.pl.
2. Wszystkie ceny kursów zawierają podatek od towarów i usług i są cenami brutto.
3. Sprzedawca nie ma prawa zwiększać ceny Kupującym, którzy wpłacili całość kwoty za produkt.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia w czasie przesyłki.
5. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Kupujących.
a) Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych dla podmiotów
współpracujących ze Sprzedawcą.
b) Sprzedawca ma prawo wykorzystywać na własny użytek i udostępniać innym podmiotom dane
osobowe uczestników kursu w celach marketingowych.
c) Dane osobowe Kupujących zbierane przez Sprzedawcę mają charakter poufny i nie będą
udostępniane osobom trzecim bez podania przyczyny

§3 Prawa i obowiązki Kupującego
1. Kupujący stwierdza, że jego dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem
faktycznym. W przypadku podania błędnych danych Uczestnik zobowiązuje się powiadomić
niezwłocznie o tym fakcie Sprzedawcę
2. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku nieotrzymania towarów Kupujący po upływie 14 dni od dokonania płatności
zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego.

§4 Warunki płatności.
1. Osoba Kupująca musi dokonać zapłaty za produkt w ciągu 7 dni.
2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania płatności zobowiązuje się do wysłania zamówionych
produktów.
3. Wpłata pieniędzy oznacza zaksięgowanie pieniędzy na koncie Sprzedawcy.
4. Pieniądze powinny zostać wpłacone na konto:
Numer konta: 88 1020 1013 0000 0902 0069 2103 Nazwa banku: PKO BP

§5 Reklamacje
1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez jest natychmiastowe zgłoszenie i potwierdzenie pisemne
przedmiotu reklamacji przez Kupującego i wysłanie na adres siedziby firmy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania produktu.
2. Przekroczenie terminu i trybu zgłaszania reklamacji zawartych w postanowieniach regulaminu §6
pkt. 1 spowoduje nie uznanie reklamacji.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

§6 Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym regulaminie oraz regulaminach pobocznych rozstrzyga
organizator lub odpowiednie ograny sprawiedliwości (w tym Sąd właściwy dla siedziby Organizatora).
2. Wszystkie spory będą rozstrzygane drogą polubowną. W przypadku niemożliwości dojścia do
porozumienia ostateczne decyzje podejmuje Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Wpłata pełnej kwoty za kurs, o której mowa w §4 ust.1. jest równoważna z akceptacją powyższego
regulaminu.
4. Organizator ma prawo zażądać dodatkowo pisemnej akceptacji regulaminu przed rozpoczęciem
kursu.